Österling KBT

Information om Österling KBT behandlar personuppgifter


GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Dess syfte är att alla medborgare ska få större kontroll över hur personuppgifter hanteras och att öka säkerheten för behandlingen av dem. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, till exempel krav på patientjournaler  (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.Noomi Österling är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna på Österling KBT, tel: 031-3131111.


För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder, exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av Österling KBT. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis då barn misstänks fara illa. I dessa fall har vi anmälningsplikt till Socialtjänsten.


Samtycke till behandling av personuppgift


För att kunna inleda en vårdkontakt och behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke. Det sker när du har läst igenom den här texten och överlämnar ditt fullständiga personnummer. Därefter upprättar Österling KBT en journal. Journalen är nödvändig för att kunna ge dig/er terapi. När en journal upprättats ska klientens identitet kontrolleras vid varje vårdtillfälle för att förhindra förväxling så att inte någon annans uppgifter förs in i journalen. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket senare utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som redan skett. Om du inte samtycker kommer vi inte att påbörja (eller fortsätta påbörjad behandling).


Uppgifter som krävs enligt lag


Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. Det ska föras in uppgifter om klientens identitet, centrala uppgifter om bakgrunden till vården, bedömningar och planeringar som görs och de åtgärder och insatser som genomförs. Vidare ställs krav på att ange vilken information som har lämnats till klienten som patient, val av behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.


Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter


Österling KBT använder de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig en god och säker vård. Uppgifterna används i det fortlöpande patientsäkerhetsarbetet och förs löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är även till för att kunna vara en informationskälla för dig.


Lagringstid


Österling KBT kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.


Dina rättigheter


Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas samt att invända mot behandling.Rätt att lämna klagomål


Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Österling KBT behandling av dina personuppgifter.© Noomi Österling