Österling KBT


Att gå i parterapi innebär att ta hjälp av en utomstående för att på ett lugnt sätt kunna samtala med varandra.

Båda parter ska få komma till tals och få stöd med att prata med varandra om det som är viktigt för var och

en av dem. Det handlar aldrig om att undersöka vem som har rätt eller fel, eller att peka ut någon. 

Syftet med de första parsamtalen är att samla in information för att få en uppfattning om problemens art men

även styrkor som finns i förhållandet.


I det första parsamtalet träffar jag er båda. Vid nästkommande två samtal träffar jag var och en för sig. Det fjärde samtalet är en återkoppling där jag presenterar hur jag ser på problemet. Om ni känner er positiva till att inleda en terapi och jag bedömer att jag kan hjälpa er, inleder vi terapin. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma och ibland under besöken. 


I början kommer vi tillsammans behöva undersöka hur svårigheterna i relationen utvecklats och vad som gör att problemen kvarstår. En del i det är att ni båda ska få syn på vad det är som triggar igång problematiska beteenden och en annan del handlar om vad ni försöker förmedla i typiska konfliktsituationer. Här inleds ett acceptansarbete med syftet att utveckla en förståelse för varandras verkliga behov som kanske inte har varit så tydliga tidigare. 


I början av terapin läggs fokus på acceptansarbete och kontaktstrategier och först därefter får ni med olika sätt testa att ersätta beteenden som triggar, förstärker och vidmakthåller ohjälpsamma beteendemönster. I det ingår att samarbeta för att lösa ett gemensamt dilemma. Behandlingen innehåller en del handfasta och konkreta övningar, både i sessionen och hemma. Den här arbetsmetoden passar de flesta par oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning.


I parterapi arbetar jag utifrån vetenskapligt utvärderad metodik med IBCT (Integrerad beteendeterapi för par), ibland med inslag av DBT (Dialektisk beteendeterapi) och Compassionfokuserad terapi. Terapiformerna tillhör KBT-familjen och är utformade att passa vid kommunikationssvårigheter och återkommande konflikter. Forskningsresultat från IBCT visar att cirka 2/3 av paren var kvar i relationen två år efter genomgången terapi. Paren uppgav även att tillfredsställelsen med relationen ökade. 

Parterapi Österling KBT Göteborg


  © Noomi Österling